GINEKOLOGIJA D*ANA NE RADI PREKO HZZO-A

dr. med. Ana Jelčić
dr. Ana Jelčić

Ana Jelčić je specijalistica ginekologije i opstetricije sa višegodišnjim iskustvom i praktičar tjelesno orijentirane psihoterapije. 

Završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine. Državni ispit položila je u prosincu 2007. godine. 

Do 2009. godine radila je kao znanstveni novak u Klinici za  Infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević”, na Zavodu za urogenitalne infekcije i nejasna febrilna  stanja pod mentorstvom prof. dr. sc. Višnje Škerk koja je rado i nesebično dijelila svoje  veliko iskustvo  i uz koju je stekla vrijedno znanje u liječenju infektivnih  bolesti, raznih internističkih stanja te posebno spolno prenosivih bolesti urogenitalnog trakta. 

Medicinsku širinu koju je pri tome stekla još uvijek koristi u svom radu.

Godine 2009. počinje raditi i dežurati u svojstvu specijalizanta ginekologije i opstetricije u KB „Sv. Duh”. 

Dio specijalističkog usavršavanja odradila je u Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb gdje je nastavila s učenjem i radom u referentnim centrima za ginekološku onkologiju i dijabetes u  trudnoći te je 2017. položila specijalistički ispit. 

Nakon položenog specijalističkog ispita nastavlja raditi u Domu Zdravlja Zagreb centar, ispostava Dugave kao voditelj tima ambulante sa više od 7000 pacijentica. Dom Zdravlja Dugave donio je novo iskustvo, razmjenu i kontakte s kolegama raznih specijalnosti te pacijenticama s kojima je kroz godine izgradila odnose pune međusobnog povjerenja i čijom suradnjom je omogoćeno da tako velika ambulanta funkcionira  optimalno, na obostrano zadovoljstvo.  

U periodu od 2017. do 2022. honorarno je radila u svojstvu specijalista ginekologije i opstetricije u Poliklinikama Medikol, Aviva i Medirad.

S dr. Komadinom Estatiev surađivala je na projektima prevencije karcinoma grlića maternice u sklopu besplatnih akcija organiziranih od stranje njene Poliklinike Gemini plus te time bila inspirirana da takve akcije nastavi provoditi i u svom daljnjem radu.   

Nakon Doma zdravlja Dugave, nastavlja raditi u Poliklinici Mazalin gdje je dobila priliku usavršavati svoje znanje ultrazvuka na aparatu visokih mogućnosti, imala priliku steći iskustvo rada u privatnom sektoru, upoznati i voditi trudnoće mnogih trudnica te svakodnevno uspješno surađivati sa timom koji je omogućavao da njen rad bude dostupan i prepoznat od strane velikog broja pacijentica.  

Poslijediplomski studij Ultrazvuk u ginekologiji i opstetriciji završila je 2010. godine. 

Edukaciju za provoditelje trudničkih tečajeva Grada Zagreba završila je 2019. godine. 

Godine  2019. godine je započela je  edukaciju iz tjelesno orijentirane psihoterapije u sklopu CIR trening instituta priznatog od EABP-a (Europske asocijacije za tjelesno orijentiranu psihoterapiju), na kojem je diplomirala 2022. godine u svojstvu praktikanta te unatrag dvije godine aktivno radi pod supervizijom. Tjelesno orijentirana psihoterapija i iskustvo na CIR trening institutu obogaćuju je u osobnom i profesionalnom smislu te znanja i senzibilitet za tijelo od tada koristi u svom terapeutskom radu, ali i radu sa ginekološkim pacijenticama i trudnicama kada su one za to zainteresirane.